https://template.canva.com/EADah3dXgfY/1/0/400w-Ww3uiGNHTik.jpg

TM CN C Phục Sinh 1

MỪNG LỄ PHỤC SINH

(Suy niệm từ Ga 20.1-9)

Để tới lễ Phục Sinh,
Phải qua tuần thương khó.
Vậy ai đang đau khổ,
Sẽ tới ngày hiển vinh…
***
Chúa sống lại như lời đã phán hứa.
Khắp nhân gian mừng rỡ cất tiếng ca :
Halleluia! Halleluia!!!
Nay sự Chết không còn đáng sợ nữa.
***
Nay sự Chết chỉ còn là cánh cửa
Để Ki Tô hữu mạnh dạn bước vào;
Với xác hồn trong sạch và thanh cao,
Vượt Cửa Tử có thiên thần đón rước.

***
Ôi! Thiên Chúa quyền năng ai suy được:
Tự giáng trần, hiến mạng rồi phục sinh,
Chuộc tự do cho hết thảy chúng sinh,
Và đưa họ về hưởng Nhan Thánh Chúa.
Halleluia! Halleluia!!!

Thế Kiên Dominic


Mầu nhiệm LỄ PHỤC SINH

*****
Ki Tô hữu sống theo mầu nhiệm.
Lễ Phục Sinh tự kiểm phận mình,
Ghi ơn Cứu Độ huyền linh,
Ngôi Hai Thiên Chúa đã dành cho ta.
Qua mùa Vọng: mùa Cha kêu gọi,
Tới mùa Chay thống hối ăn năn.
Canh tân dẫu có khó khăn
Vững tâm sám hối, tiến thân, chẳng lùi.
Vào Tuần Thánh không rời suy niệm
Đấng Cứu Tinh tận hiến vì ta:
Khổ hình Thập Giá, dâng Cha
Đền thay tội lỗi: giao hòa chúng sinh.
Suy mầu nhiệm Phục Sinh Cứu Thế.
Chúa xót thương: ai kể được đâu.
Chiên con Giáo Hội cùng nhau,
Hết lòng, hết sức nguyện cầu Chúa thương…

Thế Kiên Dominic


GIÁNG SINH & PHỤC SINH

********
Từ lòng thương xót, Chúa thi ân:
Thánh Tử Ngôi Hai đã giáng trần,
Rao giảng Tin Mừng: vui sống đạo
Hy sinh phần xác: cứu phàm nhân.
Chương trình huấn dụ đầy lòng mến,
Sứ vụ loan truỳền trọn nghĩa vâng.
Cứu Chúa Phục Sinh xây Giáo Hội,
Hồng ân Thiên Chúa mãi thông phần...

Thế Kiên Dominic

Được tạo bởi Blogger.