https://template.canva.com/EADah3dXgfY/1/0/400w-Ww3uiGNHTik.jpg

TM CN C Phục Sinh 2


HAI LẦN CHÚA HIỆN ĐẾN…

(Cảm nhận từ Ga 20.19-31)

Bình an cho các con
Chúa ngự đến khi cửa phòng đóng kín.
Chúa hiện ra, đứng giữa các tông đồ.
Chúa cho xem dấu tích đã lành khô,
Rồi Chúa phán: bình an cho các con hết thảy…

Quyền tha tội
Như Cha đã sai Thầy cứu nhân thế,
Thầy cũng sai toàn thể đoàn chúng con.
Nói thế rồi, Chúa thở hơi, ban ơn:
Hãy nhận lấy Thánh Thần và quyền tha tội…


Tám ngày sau
Chúa hiện đến lần trước, Tô Ma vắng mặt
Hôm nay Ông gặp Chúa thoả ước mơ,
Chúa Phục Sinh bảo Ông: chớ nghi ngờ,
Ông xưng tụng: lạy Chúa,Vua Cứu Thế!!!

Áp dụng theo Tin Mừng
Giáo Hội muốn chúng ta năng suy niệm:
Chúa Phục Sinh nền tảng cho niềm tin:
Sống Tin Mừng phấn khởi triền miên,
Với hy vọng phục sinh cả hồn xác…

Thế Kiên Dominic


NGƯỜI CÓ PHÚC

***
Ki Tô hữu là người có phúc:
Có đức tin rất mực vững vàng,
Nhận ơn Mặc Khải cao qnang:
Giữ gìn hồn xác theo hàng thánh nhân.
Đời nhân thế đôi phần lành mạnh,
Sống Tin Mừng: Hội Thánh truyền rao
Tránh xa tục lụy lao đao,
Con đường công, phúc lẽ nào thờ ơ.
Nước Thiên Chúa đang chờ dân mới
Cha Yêu Thương mong đợi con về
Phúc thay lữ khách xa quê
Vững tâm cất bước: đường về đông, vui.
Suy mầu nhiệm Nước Trời sao thấu!
Chúa Phục Sinh: phấn đấu chẳng ngừng
Quyền uy Cứu Chúa vô cùng
Con chiên Giáo Hội tôn sùng kính tin…

Thế Kiên Dominic

ĐƯỜNG NGAY NẺO CHÍNH

***
Niềm vui ân sủng thuở nào vơi.
Thiên Chúa xót thương mãi gọi mời.
Dân thánh tuân theo: hằng tín thác,
Đoàn chiên vâng phục: chẳng khi rời.
Thiện nhân giữ vững nền chân lý,
Tín hữu an vui đạo Nước Trời.
Nẻo chính đường ngay luôn kết hiệp,
Bình an hạnh phúc sống muôn đời…

Thế Kiên Dominic


Được tạo bởi Blogger.