https://template.canva.com/EADah3dXgfY/1/0/400w-Ww3uiGNHTik.jpg


TM CN C Thường niên 17

Suy niệm qua kinh Lạy Cha

(Lc 11. 1-13)*Lạy Cha Cực Thánh trên Trời,
Nước Cha mở rộng cứu đời nhân linh.
Chúng con phụng tự hết tình
Cao rao chúc tụng :VINH DANH CHÚA TRỜI.
-*Chúng con đang sống giữa đời,
Cậy trông ơn gọi về nơi an bình.
Thiên đàng là chốn trường sinh,
Nước Cha hiển trị: công bình, vị tha…
-*Nguyện xin cho Thánh Ý Cha
Nhân gian vâng phục, sâu xa tuân hành.

Cũng như thần thánh Thiên Đình
Nương theo Thánh Ý, tôn vinh uy quyền…
-*Cha ban lương thực thường xuyên
Của ăn nuôi xác, bớt phiền , bớt lo.
Ơn thiêng: mạnh sức tông đồ.
Linh hồn sốt mến chẳng mờ tình thương…
-*Chúng con tội lỗi vấn vương,
Xin Cha giải cứu, thoát đường suy vong .
Chúng con cũng dốc một lòng ,
Tha nhân hoà giải để cùng sống vui.
-*Cha thương bảo vệ đường đời
Ba thù cám dỗ chẳng rời tình Cha.
Cha là nguồn mạch an hoà,
Chúng con tín thác nơi Cha nhân lành.
-*Cha là chính Đấng Cứu Tinh
Xin ban sức mạnh hướng linh vẹn toàn.
Vượt qua ‘sự dữ’, -khải hoàn,
Tiến vào Nước Chúa vinh quang muôn đời…
Amen 

Thế Kiên Dominic


Hoà giải trước đã.

(Suy niệm Mt 5. 23,24)

Là tín hữu con dâng lễ đền tội.
Chúa dạy con: “Để đấy, hãy ra về,
Giải hoà cùng người anh em trước đi,
Cha sẽ nhận của lễ con dâng hiến”
***
Tình yêu Chúa, Ôi! Tình yêu bất biến!
Chúa thương con, bênh đỡ tha nhân con.
Xin nhắc con: thờ Chúa hết linh hồn
Và yêu mến tha nhân như mình vậy.
***
Con lạy Chúa, mỗi khi dâng Thánh Lễ,
Xin cho con biết mở rộng trí khôn
Biết lắng nghe lời Chúa Chí Tôn,
Và suy niệm, rồi ghi tâm khắc cốt.
***
Con xin Chúa, cho con can đảm đủ,
Để quên đi những thù oán tha nhân,
Những giận hờn bực tức vì người thân,
Mà hàn gắn vết thương lòng cho kíp…

Thế Kiên Dominic


GƯƠNG HÃM MÌNH

(Cảm, suy mầu nhiệm 2 mùa Thương)

Chúa Cứu Thế thay loài người tội lỗi
Chịu đánh đòn, nát cả thân xác mình,
Để lập công đền tội của chúng sinh
Và tiếp tục chịu cực hình cho đến chết…
Là tín hữu trung thành cần phải biết:
Gương hãm mình: xưa Chúa đã nêu cao.
Là tội nhân: ta mạnh dạn nhìn vào
Để quyết chí theo con đường Thánh Giá…

Thế Kiên Dominic


Được tạo bởi Blogger.