https://template.canva.com/EADah3dXgfY/1/0/400w-Ww3uiGNHTik.jpg

TM CN C Thường niên 18

Làm Giầu Trước Mặt Chúa.

(Phỏng theo Lc 12. 3-21)


Lần kia, trước một đám đông,
Có người lên tiếng xin cùng Chúa Ta
Lạy Thầy, xin ban lệnh ra,
Anh tôi chia của, ruộng, nhà cho tôi.

Chúa rằng: anh đã lầm rồi,
Thầy đâu rao giảng việc đời này đâu.
Những ai lo việc làm giầu
Sẽ mang lấy ách âu sầu mà thôi.

Phú ông kia quá giầu rồi,
Lòng tham vô đáy, ông ngồi tính toan:
Của tiền ta đã đầy tràn
Nhà kho chật hẹp ta cần phá đi.
Xây toàn lớp mới, khó gì,
Bao năm sắp tới chẳng chi hao mòn.
Gia tài mãi mãi an toàn,
Dù cho bão lụt có tràn tới đây
Ta luôn an nghỉ vui say,
Bình tâm tĩnh dưỡng, đêm ngày khỏi lo…

Chúa rằng: Ngươi quá dại khờ,
Đêm nay hồn xác bất ngờ lìa nhau,
Gia tài ngươi ai tiếp thâu
Phần ngươi, ngươi sẽ đi đâu an lành,
Sao ngươi tích trữ cho mình,
Mà không nghĩ tới Vinh Danh Chúa Trời,
Thật là ngu muội, người ơi…
……………………………………………
Thế Kiên DominicGƯƠNG NHẪN NHỤC

(Suy ngắm mầu nhiệm thứ 3 Mùa Thương)
*******

Chúa chịu đội mạo gai, mặc áo đỏ,
Chịu nhạo cười và xỉ vả biết bao,
Chịu khinh chê là vua giả: nhục sao…
Lại còn chịu lý hình tát vào mặt.
Ôi! Lạy Chúa, giá chuộc tội quá đắt.
Tội tổ tông và tội cả loài người,
Chúa xót thương gánh chịu để cứu đời
Gương nhẫn nhục: trí nào suy cho thấu …

Thế Kiên Dominic

TÌM SỰ TRÊN TRỜI

( Cảm nhận từ Cl 3, 1-4)

Anh em thân mến,
Ơn Chúa: anh em sống lại rồi.
Hãy lo tìm kiếm sự trên Trời,
Nơi Thiên Quốc: Đức Ki Tô ngự
Bên hữu Chúa Cha tới muôn đời…
***
Những sự trên trời năng nghĩ tới
Những điều dưới đất bỏ qua thôi.
Anh em đã chết vì vương tội,
Nhưng sống lại trong Chúa thảnh thơi.
***
Khi Chúa Ki Tô -Vua Cứu Thế,
Uy linh xuát hiện trước Thiên Tòa
Anh em sẽ được niềm vinh dự,
Đón nhận vinh quang tại Nước Cha…

Thế Kiên Dominic
Được tạo bởi Blogger.