https://template.canva.com/EADah3dXgfY/1/0/400w-Ww3uiGNHTik.jpg

TM CN C Thường niên 25

Tín Hữu Người Quản Lý

( Cảm nhận và suy niệm từ Lc 16. 1-13)

mời đọc Kinh Thánh tại https://phutcaunguyen.net/prayer-calendar/week/2019-W39#

Người tín hữu chính là người quản lý,
Chúa trao quyền theo nếp sống nhân sinh,
Sống dòng tu hay sống nếp gia đình,
Nhận trách nhiệm truyền thông ơn Cứu Độ.

Trao hồng ân để chia sẻ hồng ân,
Đem Tin Mừng phổ biến khắp nhân dân,
Theo Giáo Hội vui mở mang Nước Chúa…
*Dụ ngôn Chúa hôm nay, Lời muôn thuở
Dạy thiện nhân: tiền của chẳng là chi,
Nhưng biết dùng cho bác ái thực thi
Lại đáp ứng nhu cầu đời vĩnh cửu.
*Chúa cũng dạy: ai người Ki Tô hữu:
Chớ hề coi tiền của như chủ nhân
Phải tôn thờ Thiên Chúa, Chúa muôn dân
Và luôn nhớ: Đầy tớ không hai chủ…

Thế Kiên DominicTÌNH YÊU & LÒNG THƯƠNG XÓT

*********
Tôn thờ Thiên Chúa: Chúa Tình Yêu,
Lòng Chúa xót thương tựa thủy triều.
Cứu độ con chiên vùng tục lụy,
Lập đoàn dân thánh chốn cao siêu.
Con đường Thánh Giá đành cam chịu,
Văn hóa Tin Mừng dạy đủ điều….
Con cháu E Và vui sống đạo:
Tôn thờ Thiên Chúa: Chúa Tình Yêu.
Thế Kiên Dominic


Phúc: Chiên Giáo hội

(Cảm suy mầu nhiệm Mân Côi thứ 3 mùa Mừng)

Chúa Cứu Thế: sau khi vừa sống lại
Đã lập nên Hội Thánh theo Tông Truyền,
Khi về Trời, Chúa Thánh Linh thay quyền
Ngài bảo trợ: Dức Giáo Hoàng tiên khởi.
*Đoàn chiên Chúa hân hoan đời sống mới
Theo Tin Mừng vui nhận nếp hiền hòa
Hằng cậy trông quyền phép Chúa Ngôi Ba
Ban sức mạnh để vâng theo Thánh Ý.
*Vui đoàn thể : chuyên chăm học Giáo Lý,
Lại tham gia sinh hoạt với hội đoàn,
Cùng sẻ chia giao tiếp với tha nhân
Luôn xứng đáng là đoàn chiên Giáo Hội…

Thế Kiên Dominic


Được tạo bởi Blogger.