TM CN C Thường niên 31

Tìm Kiếm & Cứu Chữa

(Phỏng theo Lc 19. 1-10)


Tin Mừng thuật truyện Gia Kêu.
Những người thu thuế thảy đều phục ông,
Đương thời giầu có nhất vùng,
Tự tâm sám hối, động lòng Chúa thương.
***Truyện rằng: Nghe Chúa qua đường,
Biết mình thấp bé, vội vàng trèo cây,
Chúa qua, nhìn thấy ông ngay,
Gia Kêu, Chúa phán, xuống đây,Ta truyền.

Xuống rồi, Chúa chúc bình yên,
Nay Ta lưu lại nghỉ trên nhà này.
***Đoàn người theo Chúa ngẩn ngây,
Ông này sao lại trọ đây, lạ kỳ…
Nhà này tội lỗi đáng chê,
Chắc Ông cũng biết, cớ gì bỏ qua…
*** Gia Kêu xin Chúa thứ tha:
Hứa xin bố thí của (cải) nhà phần hai.
Nếu làm thiệt hại cho ai,
Đền bù gấp bốn, chẳng hoài tiếc chi.
Chúa rằng: Ngươi hãy thực thi,
Lãnh ơn cứu độ trường kỳ ngàn sau,..
Đời này của cải vững đâu…

Thế Kiên Dominic


THÁNG CÁC LINH HỒN (2)

********
Thiên đàng, luyện tội, thế trần
Theo nguồn giáo lý: ba phần hiệp thông.
Riêng phần luyện tội đành lòng,
Cầu cho nhân thế - đợi trông giúp mình…
***
Sống đạo Tình Yêu: Chúa dạy ta:
Yêu người vì Chúa: luật cao xa...
Thương nhau nâng đỡ khi chung sống,
Cầu thay, khấn giúp trước thánh tòa …
Nguyện Chúa xót thương người quá cố,
Xin Cha tha thứ kẻ hiền hòa.
Giáo dân tin cậy: năng cầu nguyện,
Phần phạt luyện hình sớm vượt qua…

Thế Kiên Dominic

Bí Tích Giao Hòa

(Mầu nhiệm thứ ba Mùa Sáng)

Con dân Nước Chúa ở đời này
Sống đạo Tin Mừng ngưỡng vọng đầy.
Tu luyện linh hồn: luôn sáng rạng,
Giữ gìn thân xác: chẳng mê say.
Lỡ khi lạc bước vương đường tội,
Thống hối ăn năn tỉnh lại ngay.
Bí tích Giao Hòa: Vua Cứu Thế
Ban ơn tha tội: Nhiệm mầu thay!..

Thế Kiên Dominic

Được tạo bởi Blogger.