Nơi đâu là bóng mát
Con nương tựa cuộc đời
Đâu là chốn nghỉ ngơi
Cho hồn con mãi mãi?....