Mừng Thánh Phanxicô Xavier, Quan Thầy 03.12


Một chiều suy gẫm lời Ngài,

Được lời lãi, được tràn đầy thế gian.

Mà làm mất nước Thiên Đàng,

Hỏi giàu như vậy có màng ích chi?

Nhiều lần thầm tính vụng suy,

Xin ơn soi sáng thần kỳ Ngôi Ba.