Hiển thị các bài đăng có nhãn Grêgôriô-Võ-Trần-Nhựt. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Grêgôriô-Võ-Trần-Nhựt. Hiển thị tất cả bài đăng

16/11/2020

Sự thật và Hư cấu trong Cựu ước

Sự thật và Hư cấu trong Cựu ước

Làm sao để tách bạch sự thật ra khỏi những điều hư cấu trong Cựu ước? Đây là một vấn đề quan trọng. Chúng ta muốn biết khi nào chúng ta đang đọc lịch sử và khi nào chúng ta đang đọc những câu chuyện được tạo ra hay “dựng nên” để minh họa cho một chân lý nào đó.