“Ông Thánh An-tôn làm phép lạ”
“Ông Thánh An-tôn làm phép lạ”

An-tôn gương sáng giữa đời thường
Nghèo khó, khiêm nhường tỏa ngát hương