Nhớ

Unknown
 

Mỗi lần con cầu nguyện

Nhớ Chúa, nhớ Mẹ nhiều

Có biết bao nhiêu điều

Mong Giuse thanh luyện.

Mỗi lần con cầu nguyện

Lại nhớ tới chiều xưa

Một ngày đầy giông mưa

Chúa chịu treo Thập tự.

Nhớ gai nhọn đội đầu

Máu rướm đầy trán Chúa

Máu tình thương chan chứa

Đổ đầy ân tình sâu.

 

* Maria Nguyễn Thị Mỹ Thơ

(Giải Ba)