Đuối

Quang X Nguyen

Có Thầy đây, đừng sợ!
Có Thầy đây, đừng sợ!

(Mt 14:22-31; Mc 6:45-52; Ga 6:16 -21)


– Thầy ơi, mau kéo con lên
Kẻo con ngộp nước chết liền, Thầy ơi!


– Đức tin con yếu lắm thôi
Chưa gì đã rối lên rồi vậy con
Có Thầy mà vẫn thấy run
Vắng Thầy thì có thể làm được chi?

– Vâng, con yếu đuối thật mà
Xin Thầy mau kéo con ra chỗ này
Chỗ này nước xoáy lắm đây
Con không bơi nổi, lạy Thầy, cứu con!

TRẦM THIÊN THU
Chiều Biển Hồ, 9-6-2017