Ông Thầy chiêu sinh

Quang X Nguyen


Chiêu sinh, đời thuở, Ông Thầy
Trụi trần đòi hỏi thế nầy, thế ni!
Gia đình cũng phải chia ly
Mạng còn chẳng kể, kể gì gian nan.


Buộc đòi trót tận tâm can
Thử lòng quân tử thử gan anh hùng
Theo Thầy, theo đến tận cùng
Cheo leo một cuộc mịt mùng bể dâu.

Cầm cày không được ngoái đầu
Khó nghèo là Lợi, cơ cầu là Danh
Đức Tin dẫn lối mỏng manh
Mà đàng Thánh Giá rành rành thương đau.

Hai ngàn năm lẻ trôi mau
Bao ngàn năm nữa về sau, Lạy Thầy
Chiêu sinh ngược ngạo là đây:
Lớp theo lớp bước vẫn đầy môn sinh.

Giu-se Nguyễn Văn Sướng