Trước nhan thánh Chúa

Quang X Nguyen


Chúng ta hãy tiến lại gần Thiên Chúa với một lòng chân thành và một đức tin trọn vẹn (Dt 10:22a)Đây là Lời Cầu Nguyện của Viên Cảnh Sát, tác giả khuyết danh.

Lạy Chúa, xin ban cho con lòng can đảm
Can đảm đối mặt và chiến thắng nỗi sợ hãi
Can đảm đến nơi người khác không đến
Xin ban cho con sức mạnh
Sức mạnh thể lý để bảo vệ người khác
Sức mạnh tinh thần để hướng dẫn người khác
Xin ban cho con sự cống hiến
Cống hiến vì công việc để làm việc tốt
Cống hiến vì cộng đồng để giữ cho cộng đồng an toàn
Lạy Chúa, xin giúp con biết quan tâm những ai tin tưởng con
Biết trắc ẩn với những ai cần đến con
Và lạy Chúa, qua mọi sự, xin luôn ở bên con!


Hôm nay, dù bạn phục vụ ở cương vị nào, hãy can đảm và cầu xin có lòng can đảm. Hãy mạnh mẽ và cầu xin sức mạnh. Hãy nhiệt thành và cầu xin lòng nhiệt thành. Hãy gần gũi những người mà bạn yêu thương, và hãy sống thân mật với Thiên Chúa.

Lạy Thiên Chúa cao cả, Ngài là nguồn mạch mọi sự tốt lành và mọi thứ con cần, xin ban cho con lòng can đảm, sức mạnh, lòng nhiệt thành, và xin giúp con yêu thương tha nhân như Ngài yêu thương con.
(chuyển ngữ từ STRENGTH for SERVICE to GOD and COMMUNITY)