Kính dâng sinh nhật Đức Mẹ Maria

Quang X Nguyen


MỪNG ”Sinh Nhật MẸ” tâm nồng mến thương
DÂNG lên tâm ngát trầm hương
CHUỖI hồng Mẹ dạy mở đường tiến thăng
HOA tâm Mẹ ngát cung hằng
HỒNG Ân ban phát như trăng dịu hiền

MỪNG ”Sinh Nhật” đẹp hơn tiên
SINH trong ân sủng thoát miền tội nhơ
NHẬT này đẹp ánh hương thơ
MẸ cao sang qúa con mơ đến gần
THƠM danh đệ nhất hoàn trần
NỒNG hương trinh khiết sáng ngần dương gian
HƯƠNG thơm thần thánh thiên đàng
KINH cầu con hát rỡ ràng “Thánh Danh”


THẮM tươi nhân đức trọn lành
TƯƠI xinh “Vô Nhiễm” ngọn ngành trước sau
TÌNH MẸ tinh trắng không màu
MẸ hơn tất cả sang giàu thế gian
ĐẸP tươi thắm cả muôn ngàn
XINH ơi! ngợp cả Thiên Đàng hòa ca

MẸ “Mừng Sinh Nhật” ngàn hoa
LÀ muôn triệu chuỗi ngọc ngà kính dâng
TẤT cả tinh tú nhảy mầng
CẢ muôn vũ trụ chín tầng trời cao
HƯƠNG thơm từ MẸ dâng trào
TRINH trong muôn thủa ngọt ngào tỏa ra
KÍNH mừng từng chuỗi hồng hoa
MỪNG “Sinh Nhật Mẹ” làm qùa kính dâng

Trầm Hương Thơ