[Sách] Luyện tập nhân đức - LM. Giuse Maria Châu Văn Diên

Quang X Nguyen

Nhân đức tự nhiên khi đã tập thành, khiến ta làm việc thiện cách dễ dàng, mau mắn và thích thú. Còn nhân đức siêu nhiên ban đầu mới chỉ là một khả năng, để ta làm được những việc siêu nhiên đáng thưởng đời đời, ta phải tập luyện mới trở thành tập quán, làm điều thiện cách dễ dàng được.

Qua tập sách tác giả Linh mục Giuse Maria Phạm Châu Diên sẽ cho ta cách thức luyện tập các nhân đức siêu nhiên.

TẢI EBOOK


Tác giả: LM. Giuse Maria Châu Văn Diên
http://thuvienconggiaovietnam.net/chi-tiet/207