Tung hô Mẹ Thiên Chúa- Tác giả: Thế Kiên Dominic

Anne de Jesu
TMCNC Mùa Vọng 4


Tung hô Mẹ Thiên Chúa

(Cảm nhận và suy niệm từ Lc1.39-45)


Sau ngày ấy - ngày Mẹ vâng ý Chúa (Mẹ Maria)

Chịu thai Thánh Tử, nguyên vẹn đức đồng trinh.

Lại được tin, lão bà trong họ mình, (Bà Isave)

Đã sáu tháng, mang thai an mạnh đủ.

***

Mẹ vội vã lên đường mong phục vụ.

Vừa tới nơi, lão phụ nghe lời chào,

Thai hài nhi, trong lòng nhảy lao xao,

Bà lên tiếng, xưng hô Mẹ Thiên Chúa…

***

Ôi! Mầu nhiệm Thiên Sai từ muôn thuở.

Ai ngẫm suy, thấu được những chứng minh.

Lịch sử ghi lại những sự tích rành rành

Luôn chứng nhận Chúa Ngôi Hai giáng thế.

Thế Kiên Dominic