Chùm thơ : Tám mối phúc thật- Tác giả: Thế Kiên Dominic

Lan Mary

 

PHÚC THẬT TÁM MỐI 
***

 Phúc thật Nước Trời Chúa dạy tôi:
 Rành rành tám mối thật cao vời
Khó khăn, khóc lóc: vui lòng Chúa,
 Hiền hậu, xót thương: sáng đạo người
 Hoà thuận, hy sinh đời thế tục, 
Thanh tâm, khao khát phúc trên Trời
 Ki Tô tín hữu hằng tin cậy,
 Mến Chúa, yêu người sống thảnh thơi.
 Thế Kiên Dominic


AI CÓ PHÚC THẬT

( Cảm suy từ kinh Phúc Thật Tám Mối)

Người tín hữu chăm lo phần rỗi
Nguyện tuân theo đường lối giữ mình
Khó khăn, vâng chịu, hiền lành,
Khát khao nhân đức, trung thành mến tin
Gương bác ái, một niềm thương xót,
Hồn sạch trong, rường cột tình yêu
Thuận hoà, hiền dịu, chẳng kiêu,
Gặp thời cấm đạo: một chiều hiến thân..

Thế Kiên Dominic

Câu đối: ĐIỀU RĂN CHÚA DẠY, BẢO ĐẢM LÒNG THƯƠNG XÓT,

PHÚC THẬT CHA TRUYỀN, NÊU GƯƠNG NẾP THÁNH THIÊNG.