Ave Maria- Tác giả: Thái Huy

Lan Mary

 

AVE MARIA 

Chúng con dâng triệu,triệu lời kinh 
Mẹ giúp Ukraine sớm thái bình
 Bom dứt tuôn rơi-khơi phấn khởi 
Đạn không nổ nữa-xóa điêu linh 
Ai về nhà nấy-tường nhân nghĩa 
Vũ khí quăng đi-đạt lý tình 
Thế giời nơi nơi vang chúc tụng 
Tôn vinh Danh Thánh Nữ Đồng Trinh. 
Thái Huy 2/25/22