[ Sách]- Sách Xuất Hành Diễn Ca-Tác giả: Gs. Ben. Đỗ Quang Vinh

Lan Mary

 

Sách Xuất Hành hay tiếng Latinh Exodus do tiếng Hy Lạp có nghĩa là “ra đi”. Từ này được lập lại nơi Tân Ước trong biến cố Chúa Hiển Dung. Tin Mừng Luca viết: “Hai vị hiện ra, rạng ngời vinh hiển, và nói về cuộc xuất hành sắp hoàn thành tại Giê-ru-sa-lem” (Luc 9:31). Thư Do Thái nhắc lại việc ông Giu-se khi sắp lìa đời, trối trăng: “Nhờ đức tin, khi sắp lìa đời, đã nhắc lại cuộc xuất hành của con cái Ít-ra-en và ra chỉ thị liên quan đến hài cốt của ông” (Do Thái 22). Cuộc xuất hành của con cái Ít-ra-en trong Cựu Ước, quả nhiên có tương quan mật thiết với cuộc xuất hành của Chúa Giêsu Hiển Dung tiên báo, trước đó tám ngày, rằng cuộc tử nạn sắp tới sẽ xảy ra: “Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy.” (Mt 16, 21; Mc 8, 31).v….(trích Lời Kết)