Rạng hồng mắt Chúa - Tác giả: Hồn Biển

Lan Mary
Rạng hồng Mắt Chúa trao người Tia nhìn vĩnh cửu Chúa mời gọi con Giữa bao la Tình Son có đó Từ Quả Tim Chúa tỏ ngàn xưa Muông chim chẳng sợ thiếu thừa Con nguyện xin đến thân thưa nỗi niềm. NGUỒN:

Rạng hồng vừa ửng chân mây
Hào quang bóng núi sớm gầy lửa mai
Chim từng đàn gọi nhau ríu rít
Vừng Đông xa đã nhịp khởi hành
Kìa Đôi Mắt Chúa nhân lành
Nhìn con thức giấc vươn vai ngày hiền.

Chính nay Chúa nhật thánh thiêng
Phúc âm hội tụ khắp miền toả lan
Lớn trong con bình an tin kính
Phúc phượng thờ minh định bản thân
Hợp quần cùng mọi bầu mây
Chân trần chạm đất, nôi ân bởi Trời.

Rạng hồng Mắt Chúa trao người
Tia nhìn vĩnh cửu Chúa mời gọi con
Giữa bao la Tình Son có đó
Từ Quả Tim Chúa tỏ ngàn xưa
Muông chim chẳng sợ thiếu thừa
Con nguyện xin đến thân thưa nỗi niềm.

Hồn Biển, Laborie Utah sáng sớm Chúa Nhật 15/05/2022