Thử tìm một vài hiện tượng mờ nghĩa từ vựng trong thành ngữ tiếng Việt - Tác giả: Linh mục Giuse Vũ Văn Khương

Lan Mary
Gần đây, có dịp tiếp xúc với một số công trình liên quan dến thành ngữ - tục ngữ, chúng tôi nhận thấy một số thành ngữ có hiện tượng mờ nghĩa nhưng chưa được giải thích thỏa đáng. Bài viết này là một cố gắng khắc phục chỗ bất cập đó. NGUỒN:

Gần đây, có dịp tiếp xúc với một số công trình liên quan dến thành ngữ - tục ngữ, chúng tôi nhận thấy một số thành ngữ có hiện tượng mờ nghĩa nhưng chưa được giải thích thỏa đáng. Bài viết này là một cố gắng khắc phục chỗ bất cập đó.Tải về tại đây