Nỗi lòng Phêrô - Tác giả: Quebien OSP

Lan Mary
Đêm tối tiệc ly năm xưa Giêsu, Ngài đã ngồi rửa chân tôi. Không phải cho một mình thôi Còn cho tất cả mọi thời thế nhân. NGUỒN:

Đêm tối tiệc ly năm xưa
Giêsu, Ngài đã ngồi rửa chân tôi.
Không phải cho một mình thôi
Còn cho tất cả mọi thời thế nhân.

Lòng tôi quá đỗi phân vân
Vì sao Ngài lại làm phần tớ tôi?
Hỏi Ngài, Ngài bảo được rồi
Giờ anh chưa hiểu nhưng rồi sẽ hay.

Phận Ngài thật đớn đau thay
Yêu sao yêu mãi mỗi ngày đời con?
Yêu đến tấm thân hao mòn
Treo trên thập giá không còn lại chi.

Giêsu, con có là gì?
Mà sao Chúa phải mất đi thân mình?
Ngước nhìn thập giá khổ hình
Mắt con đẫm lệ, cúi mình ăn năn.

Quebien OSP