"Yêu", "thương" và "hy sinh" - Tác giả: Maria Madalena

Lan Mary
Mấy ai thấu hiểu sự "Hy sinh" Thánh Cả Giuse sống quên mình Chăm lo Đức Mẹ cùng Con Chúa Một "Đức Hy sinh", trọn Nghĩa tình. NGUỒN:

Mấy ai Tín Thác hết chữ "YÊU"
trên Đồi Can Vê một buổi chiều
Chúa đã Hiến Mình trên Thập Giá
Chết cho Nhân loại chỉ vì "YÊU"

Mấy ai Cảm nhận hết chữ 'Thương"
Mẹ đã Yêu hơn mức bình thường
Dưới chân Thập Tự chiều xưa ấy
Ôm cả Nhân loại. Một "Tình Thương"

Mấy ai thấu hiểu sự "Hy sinh"
Thánh Cả Giuse sống quên mình
Chăm lo Đức Mẹ cùng Con Chúa
Một "Đức Hy sinh", trọn Nghĩa tình.

Maria Madalena Thơm gh Yên hà