Chùm thơ mừng lễ Chúa Ba Ngôi - Tác giả: Thế Kiên Dominic

Lan Mary
Khi Con Thiên Chúa xuống làm người, Ngài dạy chúng ta biết Nước Trời, Thiên Chúa Tình yêu là Tam Vị, Ba Ngôi một Chúa, Chúa muôn loài... NGUỒN:

MẦU NHIỆM MỘT CHÚA BA NGÔI


Tín điều: một Chúa lại Ba Ngôi,
Mầu nhiệm cực linh, tả cạn lời...
Tạo Hoá dựng nên, nuôi vạn vật,
Ngôi Hai nhập thể, cứu loài người.

Ngôi Ba phù trợ, hằng liên tục,
Giáo Hội tuân hành chẳng nghỉ ngơi.
Tín hữu hằng ngày dâng Thánh Lễ
Tôn vinh danh Chúa đến muôn đời..

Thế Kiên Dominic


ĐỨC YÊU NGƯỜI


(Cảm suy mầu nhiệm Mân Côi thứ 2 Mùa Vui)

Vâng theo Ý Chúa: phải yêu người.
Sống đạo Tình Yêu, Chúa gọi mời
Bác ái thực thi, không vị kỷ
Công bình thể hiện chẳng buông lơi.

Yêu thương vì Chúa, tăng nhân đức
Tha thứ cho nhau, vọng Nước Trời.
Mầu nhiệm Mân Côi luôn sáng tỏ...
Vâng theo Ý Chúa: phải yêu người.

Thế Kiên Dominic


MỪNG LỄ CHÚA BA NGÔI


(Suy niệm từ Mt 28, 16-20)

Khi Con Thiên Chúa xuống làm người,
Ngài dạy chúng ta biết Nước Trời,
Thiên Chúa Tình yêu là Tam Vị,
Ba Ngôi một Chúa, Chúa muôn loài...

Chúa phán: mọi quyền năng dưới đất
Cũng như phép tắc ở trên Trời,
Cha Thầy trao phó cho Thầy đủ,
Thầy dạy các con giữ lấy lời:

Hãy cứ ra đi mà giảng dạy,
Và làm Phép Rửa cứu muôn dân,
Với nghi thức: sáng danh Thiên Chúa
Tam vị: Cha, Con và Thánh Thần.

Như Chúa Tình Yêu hằng hợp nhất,
Đoàn chiên Giáo Hội mến thương nhau.
Hết lòng tin cậy Ba Ngôi Chúa,
Cứu độ, dưỡng nuôi, sống nhiệm mầu...

Thế Kiên Dominic