Miền Bão

Unknown

 

(Mã số VVYT 17-046)

Anh ngồi hứng hạt mưa rơi

Đựng bao tý tách đầy vơi nỗi niềm

Mảnh sưa em đắp bên thềm

Mảng trời ập xuống ướt mềm đêm đông

 

Làng em hết bão lại dông

Lũ tràn, rét hại, đồng không, gió Lào

Một thời đạn xới, bom đào

Mảnh khăn thấm giọt nhói trào tang thương!

 

Mẹ ngồi chẻ nắng cài sương

Dậm khuya em vớt đáy mương thở dài

Vọng xa tiếng trẻ học bài

Em thầm đếm một nhẩm hai cộng thành

 

Bãi bồi mầm sú nhú xanh

Nghiêng nghiêng ngọn bút bên gành ốc dăng

Cuối trời chín một chùm trăng

Vườn khuya chuỗi hạt mẹ lăn! Tạ Người...!