Tạ ơn & Chúc Mừng Tân Linh Mục

Unknown

 

Trang VTCG hân hoan hiệp thông cảm tạ và chúc mừng tân linh mục Phaolô Lê Đoàn Duy Luân, nguyên quản trị viên nhóm VTCG.

Nguyện xin Thiên Chúa ghé mắt nhìn và ban muôn ơn lành xuống trên người anh em của chúng con.

Xin chia sẻ cùng quý độc giả đôi vần thơ sau đây để hiệp mừng và cầu nguyện cho tân chức.

BBT

 

XIN THÁNH HIẾN (Ga 17,9)

(mến tặng hai tân chức Phaolô Lê Đoàn Duy Luân & Vicent Nguyễn Cao Minh)

Xin thánh hiến con nên giống Thầy,

Xin thương lạy Chúa, này con đây.

Xin men hiệp nhất lòng tha thiết,

Xin muối tin yêu dạ ngất ngây.

Như Máng Cỏ thơm vào thế giới,

Tựa Can-vê ngát vượt tầng mây.

Xin vâng cảm mến theo chân Mẹ,

Xin bước reo vui lúa chín đầy.

Đình Chẩn