“Sequela Christi”

Quang X NguyenChúa

Gọi con,

Buổi chiều buồn,

Theo Ta – Thập Giá.

Trước lời mời nhiệm lạ

Con lưỡng lự, trầm tư …

Con là chi mà Chúa kêu mời ?

Rất mong manh, yếu đuối.

Đáp trả hay từ chối?

Chúa thương con

Thật quá đỗi

Con xin

Theo