Văn tế tốt khốc-Giỗ 100 ngày bạn hiền, Gm Giuse Vũ Duy Thống

vanthoconggiao.net


Hôm nay, đúng 100 ngày ly trần của ĐGM Phan Thiết, Giuse Vũ Duy Thống, nỗi buồn còn đeo đẳng, nõi nhớ vẫn chưa nguôi, vẫn thương tiếc người bạn tài hoa về nhà CHA khi đang độ chín của kiếp người ...

VĂN TẾ TỐT KHỐC (*)

(Giỗ 100 ngày bạn hiền, GM Giu-se Vũ Duy Thống)

Chung thất vèo qua;
Trăm ngày chợt tới.
Tâm còn thương vời vợi;
Trí vẫn nhớ khôn nguôi.
Khi xưa:
Lời vàng nở rộ toả bao nơi;
Tiếng ngọc âm rền vang khắp hướng.
Nhã nhạc vẫn bùi ngùi , nhất khúc tử tiêu phi thái phượng;
Văn chương còn lắng đọng , sổ hàng cẩm tự triện thanh long. (1)
Ý nội vô vong;
Tâm trung bất thác.(2)
Gió mãi lộng kết giao triền sóng bạc;
Thông luôn reo vi vút rặng tùng xanh.
Dù đời lận đận, lối thiên sai hết dạ tuân hành;
Dẫu mệnh cam go, đường lý tưởng toàn tâm rong ruổi.
Với thánh ý kêu vời, ngư phủ quyết ra khơi chài lưới;
Vì tình yêu thúc bách, nông phu lao xuống ruộng cày bừa.
Cá đầy khoang ăm ắp tràn dư;
Thóc ngập lẫm cao vun chất ứ.
Thầm thì trăm họ ước mong: Thịnh thế trường thanh thụ;
Văng vẳng ngàn dân hoan chúc: Bách niên bất lão tùng.(3)


Ngờ đâu:
Chân đang dẻo, bỗng nhiên khụy gối lăn đùng;
Gót còn hăng, bất chợt tê chồn ngã đổ.
Bao bửu dược đều buông tay thúc thủ;
Lắm thông y cũng nát óc thua lui.
Nên hay định mệnh: Đến ngay giờ Đức Chúa triệu hồi;
Hãy thấu nguồn căn: Vào đúng khắc Thiên thần dẫn thỉnh.
Hết nợ tử quy xuôi lạc cảnh;
Xong phần sinh ký giã phù hoa.
Khóc từ anh suối lệ nóng nhạt nhoà;
Thương tiễn bạn bờ môi khô đắng chát.
Hữu giả vong- ngã giả tồn, số thành nan trắc;
Thiên chi nhai- hải chi giác, tình bất khả chung.
Bây giờ:
Nơi gian trần kìa bằng hữu nhớ nhung;
Chốn thế tục đấy tri âm rũ rượi.
Đại nhã vân vong, mặc khách tao nhân thùy tác hội;
Lão đồng điêu tạ, lạc hoa đề điểu tổng thương thần. (5).
Đốt làn hương hợp nguyện ân cần;
Thắp ngọn nến cầu xin tha thiết.
Xuân đài muôn kiếp!
Thọ vực trường lưu.


Bùi Nghiệp

Chú giải:
(*) Tốt khốc là thôi khóc, phong tục giỗ bách nhật 100 ngày.
(1) Một khúc tiêu hay vời phượng đẹp, vài hàng chữ gấm gửi rồng xanh.
(2) Trong ý không quên, giữa lòng chẳng mất
(3) Đời thịnh cây xanh mãi, trăm năm tùng chẳng già.
(4) Bạn chết, tôi còn, sống chết số trời khôn biết; Chân trời, góc biển, mất còn tình nghĩa khó quên.
(5) Bậc đại nhã chẳng còn, người văn người thơ ai quy tụ; già trẻ khô héo, chim kêu hoa rụng thẩy đau lòng.