Chiếc đầu trên đĩa - Lễ Thánh Gioan Tẩy Giả bị chém đầu

Quang X Nguyen


( Lễ kính Thánh Gioan Tiền Hô bị chém đầu : 29/8/16 )

*”Có tiếng hô nơi hoang địa: hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Ngài đi. Mọi thung lũng phải lấp cho đầy, mọi núi đồi phải bạt cho thấp, khúc quanh co phải uốn cho ngay, đường lồi lõm hãy san cho phẳng. Rồi hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa.”
( Is.40: 3- 5 ; Mc.1: 3 ; Mt.3: 3 )

Một vũ điệu cuồng loạn,
Một dục vọng dâng trào,
Một phần thưởng được trao,
Một chiếc đầu trên đĩa.

Đó là cả ý nghĩa,
Cuộc đời đẹp biết bao,
Đấng Tiền Hô Gio-an,
Đã chứng minh vì Chúa.

Tiếng vang trong hoang địa:
Hãy dọn sẵn con đường,
Uốn cho thẳng khúc quanh,
San cho bằng đồi núi,

Để đón Đấng cứu độ,
Chính là Chúa Ki-tô,
Tôi sứ mạng tiền hô,
Được Ngài sai đi trước.


Đấng các người mong ước
Ngài sẽ đến sau tôi,
Nhưng cao trọng tuyệt vời,
Tôi chỉ là đầy tớ.

Đấng Thiên Sai chứng tỏ,
Sẽ cứu độ dân Người,
Ban cuộc sống đẹp tươi,
Thoát khỏi vòng u tối.

Thánh Gio-an tiên khởi,
Mở đường nơi trần gian,
Muôn lòng đầy hân hoan,
Đón nhận Chúa Cứu Thế.

Trải muôn ngàn thế hệ,
Không ai diễm phúc bằng,
Được Thiên Chúa tin dùng,
Như Gio-an Tẩy Giả.

Ôi cuộc đời cao cả,
Nhận thiên chức cao sang,
Tròn sứ nghiệp huy hoàng,
Chết tín trung can đảm.
Một vũ điệu cuồng loạn,
Một dục vọng dâng trào,
Một phần thưởng được trao,
Một chiếc đầu trên đĩa.

Ôi cuộc đời trần thế,
Làm xao động lòng người,
Bao tiếng khóc tiếng cười,
Sẽ chìm vào dĩ vãng.

Cuộc đời sẽ viên mãn,
Xin soi sáng tâm hồn,
Cho con phải nhớ luôn,
Theo gương Người Mở Lối.

Hỡi Ánh Sáng ngàn thu,
Vắng Ngài đời sẽ khổ,
Có Ngài không chết nữa,
Gần Ngài sáng đầy dư. (*)

ĐINH VĂN TIẾN HÙNG

(*) Trich Thánh Thi Phụng Vụ