Đợi thơ–Tuyển tập thơ của thi sĩ, nhà văn Hồ Dzếnh

Văn thơ Công giáo
Tặng Phương Hương
Phút linh cầu mãi không về
Phân vân giấy trắng chưa nề mực đen.
Khói trầm bén giấc mơ tiên
Bâng khuâng trăng rải qua miền quạnh hiu.
Tô Châu lớp lớp phù kiều
Trăng đêm Dương Tử, mây chiều Giang Nam.
Rạc rời vó ngựa qua quan
Cờ treo ý cũ, mây dàn mộng xưa.
Biển chiều vang tiếng nhân ngư
Non xanh thao thiết, trời thu rượi sầu.

Quá quan bạc nửa mái đầu
Lòng nương quán khách nghe mầu tà huân.
Buồn Tư Mã, nhớ Chiêu Quân
Nét hoa thấp thoáng, ý thần đê mê.
Phút linh cầu mãi không về
Phân vân giấy trắng chưa nề mực đen...
(Trích, Có một vườn thơ đạo, tập 2, trang 74-75)