Thơ: Suy tôn Thánh giá 2

Quang X Nguyen

SUY TÔN THÁNH GIÁ 2


Suy tôn Thánh Giá đến muôn đời,
Biểu tượng cực linh toả sáng ngời.
Thương xót nhân gian: Vua Cực Thánh,
Xả thân cứu thế: Chúa Ngôi Lời…

Vai mang Thánh Giá qua đau khổ,
Trí hướng Tin Mừng bước thảnh thơi,
Tín hữu cậy trông ơn Cứu Độ,
Suy tôn Thánh Giá đến muôn đời…

Thế Kiên Dominic