Thơ: Bình an của Chúa

Quang X Nguyen

BÌNH AN CỦA CHÚA


Bình an của Chúa ở cùng tôi.
Sức mạnh thiêng liêng đủ sống vui.
Sốt sắng chung lòng dâng Thánh Lễ,
Thành tâm lần hạt nguyện Mân Côi.

Con đường Thánh Giá qua đau khổ,
Ân sủng Thánh Linh vượt biển đời.
Tin cậy mến thương luôn vững chí,
Bình an của Chúa ở cùng tôi…

Thế Kiên Dominic