Thơ: Tâm thờ trí kính

Quang X Nguyen

[Thi hóa Tv 31:2-6, 15-19]


Con tìm đến tựa nương Ngài
Xin đừng nỡ để con đây tủi hờn
Xin thương cứu chữa đời con
Vì vì Ngài mãi từ nhân công bình
Quan phòng, tiền định công minh
Lời nguyện an bình xin Chúa lắng nghe

Xin vì lượng cả từ bi
Chúa ơi, xin hãy cứu nguy con liền
Xin nên núi đá vững bền
Để con đây được trú thân sớm chiều
Ngài là Ðá Tảng, chiến hào
Xin luôn hướng dẫn, dắt dìu con luôn.

Dẫn con xa lưới dò ngầm
Kẻ thù giăng để hại con, lạy Ngài!
Con xin phó thác hồn này
Xin Ngài cứu chữa tháng ngày đời con
Con tin cậy cất tiếng lên
Xin Ngài gìn giữ, đừng quên bao giờ.

Dẫu đời con chẳng đáng chi
Dám xin cứu khỏi kẻ thù vây quanh
Những người bách hại rập rình
Vắng Ngài, con sẽ hóa thành mồi ngon
Ngài giàu từ ái, từ nhân
Xót thương những kẻ kính tôn danh Ngài
Nơi Ngài ai tựa nương tựa hoài
Thì sẽ được Ngài giáng phúc, thi ân
Lạy Thiên Chúa, Đấng tuyệt luân
Con xin phủ phục kính tôn danh Ngài.

Chiều 14-9-2018

“Đức Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh là đối tượng duy nhất, hãy chuyên chú tìm sự hiểu biết và yêu mến Người bằng cách suy gẫm và noi theo cuộc đời đau khổ của Người”
(ĐGM Pierre Lambert de la Motte – vị sáng lập Hội Dòng Mến Thánh Giá Việt Nam)