Thi ca Sống đạo Tin Mừng Chúa nhật V Phục Sinh năm A

Quang X NguyenTMCNA Phục Sinh 5

Thầy Là Đường…


(Cảm nhận, suy niệm từ Ga14. 1-12)

Thời Cựu Ước: trên đường về Đất Hứa

Luôn tuân theo giới luật Thiên Chúa ban.

Và ngày nay Tin Mừng Chúa truyền lan

Với cuộc đời: con đường Vua Cứu Thế.

***

Là sự thật: Đấng Thiên Sai nhập thể,

Luôn nhắc ta: muôn vật, có con người

Bản tính hằng chân thật như chính Ngài,

Ai giữ trọn sẽ được về Nước Chúa.

***

Nước Thiên Chúa: có sự sống muôn thuở

Sống tình yêu, không giả dối, phân ly,

Chúa Giê Su rao giảng chỉ đường về,

Hãy theo Chúa, vì chính Ngài là sự sống…

***

Con xin Chúa ban ơn: trí mở rộng,

Biết đọc, suy, và quyết tâm thực hành,

Biết cậy tin sức mạnh Chúa cực linh,

Lập công phúc: dâng mình theo Ý Chúa…

(Thế Kiên Dominic) 
Mẹ Chúa & Mẹ Ta


Mẹ Chúa cũng là Mẹ chúng ta.

Thiên Sai nhập thể - Mẹ sinh ra,

Một lòng phục vụ Ngôi Con Chúa,

Hết dạ xin vâng Ý Chúa Cha.

Gương mẫu gia đình còn sáng tỏ,

Lòng thương Giáo Hội mãi chan hoà.

Phúc người tín hữu: làm con Mẹ

Nước Chúa chính là Đại Thánh Gia…

Thế Kiên Dominic