20 vắng Mẹ...! Tác giả: TTH

Lan Mary

20 VẮNG MẸ ..! 

Đó quê đây khách cảnh chia phôi 
Còn Mẹ thời xa mấy chục rồi 
Canh cánh nỗi đau sao hóa giải 
Xuyến xao niềm nhớ quả khôn nguôi 
Nay ngày giỗ kỵ-thương chi lạ 
Giữa lúc xuân sang-sống nổi trôi 
Chẳng biết lấy chi đền đức cả, 
Mẹ ơi,châm chước lỗi cho thôi! 
Mồng 10 Tết Nhâm Ngọ-22/02/22,Nhâm Dần TTH