Giêsu tình yêu- Tác giả: Maria Xuyến

Lan Mary

 

GIÊSU TÌNH YÊU

 Giêsu tình giáng thế 
Rọi sáng khắp nhân trần 
Đất bụi đời tăm tối 
Bỗng tràn đón phúc ân 

Giêsu lòng ái tuất 
Chạnh xót nỗi sầu thương
 Chạm đỡ người cùng khốn 
Nhẹ vơi cảnh đoạn trường 

Giêsu - Đường - Sự Thật 
Chỉ lối bước Khôn Ngoan 
Dạy bỏ màu gian dối 
Cho đời khúc hỉ hoan 

Giêsu - Tình - Sự Sống
 Tìm kiếm kẻ lìa xa
 Cứu chữa đời lầm lỗi
 Đưa về Núi Thánh Cha

 Giêsu - Lời thượng trí 
An ủi vết thương lòng 
Xoa dịu tim tan nát 
Nhịp Trời ru ước mong 

Giêsu - Nguồn Bánh Thánh 
Bổ sức bước cô đơn
 Bồi dưỡng ngày lao nhọc 
Câu đời khúc tạ ơn

 Giêsu - con kính mến 
Thập giá vẫn đồng hành 
Gánh vác cùng con mãi
 Đường trần nhẹ tỏa xanh 

Giêsu - con chúc tụng 
Vĩ đại tình Ngài trao
Hiến trọn cho con hết
 Hồn này mãi khát khao 
Maria Xuyến