Giáo sư Nguyễn Văn Trung vừa tạ thế ngày 19/10/2022

Lan Mary
Giáo sư Nguyễn Văn Trung vừa tạ thế ngày 19/10/2022 tại Montreal Canada, hưởng thọ 92 tuổi. NGUỒN:

Giáo sư Nguyễn Văn Trung vừa tạ thế ngày 19/10/2022 tại Montreal Canada, hưởng thọ 92 tuổi.

Ông sinh ở Hà Nam trong một gia đình Công giáo. Thuở nhỏ học trường dòng Puginier ở Hà Nội. Khi chiến tranh Việt Pháp bùng nổ, tản cư về Hà Đông học ở chủng viện Hoàng Nguyên. Đến 1950, ông trở lại Hà Nội theo ban tú tài văn chương ở trường Chu Văn An. Năm 1951, đỗ tú tài I, được nhà dòng cấp học bổng du học ở Âu Châu.

Ông tốt nghiệp cử nhân triết rồi học lên cao học triết. Cuối năm 1955 ông về Sài gòn, dạy triết ở trường trung học Chu văn An. Từ 1957, ông dạy triết tại đại học Huế. Năm 1961 ông trở lại đại học Louvain trình luận án tiến sĩ và lấy bằng Tiến sĩ triết học, về nước (1961) dạy triết và văn ở đại học Văn Khoa Sài gòn. Ông cũng là giáo sư thỉnh giảng của ĐH Huế, ĐH Đà Lạt. Sau 1975, các giáo sư cũ của miền Nam không được dạy các môn Văn, Triết, Sử nên ông chuyển sang nghiên cứu. Năm 1993 ông sang định cư ở Canada và tiếp tục việc nghiên cứu.

Ông viết nhiều cả sách giáo khoa lẫn nghiên cứu văn học, triết học.

-Luận Lý Học

-Đạo đức Học

-Luận Triết Học

-Phương Pháp Làm Luận Triết Học (chương trinh đệ I)

-Biện Pháp Giải Thoát Trong Phật Giáo (1958)

-Nhận định (6 tập)

-Chủ Nghĩa Thực Dân Pháp ở Việt Nam: Thực Chất Và Huyền Thoại (1963)

-Chữ Vần Quốc Ngữ Thời đầu Pháp Thuộc

-Chủ đích Nam Phong: Trường Hợp Phạm Quỳnh

-Vụ án Truyện Kiều

-Lược Khảo Văn Học tập I, II, III, (từ 1963-1968)

-Nhà Văn Người Là Ai, Với Ai, (1965)

-Văn Chương Và Chính Trị

-Triết Học Tổng Quát

-Đưa Vào Triết Học

-Ca Tụng Thân Xác (1967)

-Ngôn Ngữ Và Thân Xác (1968)

-Hành Trình Trí Thức Của Karl Marx (1966)

-Góp Phần Phê Phán Giáo Dục đại Học

-Danh Từ Triết Học (cùng với Cao Văn Luận, Đào Văn Tập, Trần Văn Tuyên và Linh mục Xuân)

-Người Công Giáo Trước Thời đại (viết chung)

-Lương Tâm Công Công Và Công Bằng Xã Hội (viết chung)

-Câu đố Việt Nam

-Trương Vĩnh Ký Nhà Văn Hóa

-Bút Ký (đăng hàng tuần trên các báo Tin Sáng, Dân Chủ Mới, Hoà Bình vv...1970-1975)
...


Tác phẩm cuối cùng của ông, Lục Châu Học, tuy chưa được in chính thức, nhưng có phổ biến trên mạng. Đây là một nghiên cứu về văn học Công giáo ở Nam Kỳ Lục Tỉnh, một đề tài ít ai chú ý đến.


Có thể đọc tác phẩm tại đây

Hôm nay ông đã mãn phần, xin cho ông được nghỉ yên trong Chúa. Requestcat in pace.