Biệt khúc tiễn đưa hạt cát - Nguyễn Thanh Xuân - Tác giả: Mic. Cao Danh Viện

Lan Mary
Hạt Cát lưu vong một kiếp người Thanh Xuân ấp ủ mộng tinh khôi NGUỒN:

Hạt Cát lưu vong một kiếp người
Thanh Xuân ấp ủ mộng tinh khôi
Gieo cung trác tuyệt giòng văn học
Khảy điệu uyên thâm khối tình Trời
Nỡ vội dừng chân! Tiền bối hỡi!
Lâm râm khấn nguyện! Mục Đồng ơi!
Muôn vàn nuối tiếc! đoàn Thi Hữu!
Hạt Cát bình yên đến Nước Trời.....

Mic. Cao Danh Viện