Sách Gióp và vấn đề thần học về thưởng phạt - Tác giả: Lm. Giuse Cao Gia An. SJ

Lan Mary
Bài thuyết trình tại Học viện Công Giáo Việt Nam ngày 25-2-2023 của Lm. Giuse Cao Gia An, SJ. Tiến sĩ chú giải Kinh Thánh (Pontifical Biblicum Institute, Roma). NGUỒN:

Bài thuyết trình tại Học viện Công Giáo Việt Nam ngày 25-2-2023 của Lm. Giuse Cao Gia An, SJ. Tiến sĩ chú giải Kinh Thánh (Pontifical Biblicum Institute, Roma).


Nguồn: Kênh YouTube Tổng Giáo phận Sài Gòn