Chặng đàng Thánh Giá - Tác giả: Phạm Ngọc Lan

Lan Mary
Đường Thánh giá - con đường tình của Chúa Mười bốn chặng Thương Khó Ngài đi qua Chuộc tội người, Con vâng nghe ý Cha Chiên Thiên Chúa hiến mình làm hy tế NGUỒN:

Đường Thánh giá - con đường tình của Chúa
Mười bốn chặng Thương Khó Ngài đi qua
Chuộc tội người, Con vâng nghe ý Cha
Chiên Thiên Chúa hiến mình làm hy tế

Ôi Giê-su, cô đơn chịu án tử
Vác thập giá lê bước lên đồi xa
Rồi ngã quỵ, roi đòn cắt thịt da
Mẹ đớn đau gặp con tim rớm máu

Môn đệ đâu? Simon người ngoại đạo
Giúp đỡ vác thập giá nặng trên vai
Veronica, trao khăn nhỏ cho Ngài
Thấm máu lệ đớn đau hằn khuôn mặt

Ngã lần hai vì cạn kiệt hơi sức
Này phụ nữ thành Gierusalem
Hãy nhỏ lệ cho thân phận chị em
Ngài an ủi những tâm hồn than khóc

Tủi nhục thay lần thứ ba ngã sấp
Áo che thân bị lột trần chia ra
Tiếng đinh đóng rợn đồi Golgotha
Trút hơi thở Ngài trao ban Thần Khí

Hai trái tim một lưỡi đòng đâm thấu
Con yên ngủ trong tay Mẹ Sầu bi
Lễ Vượt qua, năm ấy cảnh biệt ly
Mộ đá mới, thuốc thơm, khăn liệm trắng

Cùng tưởng niệm suy tôn Mầu nhiệm Thánh
Đi trọn Đàng Thương Khó đến Phục Sinh
Con Thiên Chúa vì yêu, chịu nhục hình
Nguồn cứu độ nối tình trời và đất.

Phạm Ngọc Lan, Tuần Thánh 2023