Con dâng Ngài - Tác giả: Phêrô Trần Văn Tú

Lan Mary
Con dâng Ngài - Tác giả: Phêrô Trần Văn Tú NGUỒN:

Chúa ơi theo Chúa một đời
Đường trần muôn nẻo một lời thương ban
Từ bỏ thân xác hồng nhan
Bước theo tình Chúa chứa chan ân tình
Bao năm giọt nắng quên mình
Đời con vững bước chung tình Chúa ơi

Tim con với Chúa cao vời
Hòa chung một nhịp hát lời yêu thương
Dẫu phong ba tới trên đường
Theo Ngài chung lối miền trường an vui
Thời gian dài ngắn bùi ngùi
Sống đời theo Chúa đời đời an vui.

【(Phêrô Trần Văn Tú - 3/7/2023, TCV Thánh Phaolô Phát Diệm)】