Suy tôn Thánh giá - Tác giả: Thế Kiên Dominic

Lan Mary
Từ cao đỉnh tháp chuông, Biểu tượng suối Tình Thương, Chỉ nẻo đường Quê Thật, Phù vân chớ vấn vương... NGUỒN:

Thông nguồn ơn cứu độ:
Thánh Giá Chúa Kitô,
Tín hữu được in dấu,
Muôn năm chẳng nhạt mờ...

Từ cao đỉnh tháp chuông,
Biểu tượng suối Tình Thương,
Chỉ nẻo đường Quê Thật,
Phù vân chớ vấn vương...

Cột (treo) rắn đồng, thời trước,
Chính là Thánh Giá nay.
Ai tin Cây Cứu Chuộc,
Sẽ được sống đời đời...

Tín hữu khi làm dấu,
Tuyên xưng tín đức mình,
Vững lòng trông cậy Chúa,
Ngưỡng vọng phúc trường sinh...

Thế Kiên Dominic