Kinh nguyện Các Thánh Tử Đạo Việt Nam - Tác giả: Thế Kiên Dominic

Lan Mary
Máu đào dâng hiến trọn thân, Quyết tâm theo Chúa - chứng nhân Nước Trời. Ngày nay cho đến muôn đời, Thanh nhàn vĩnh phúc, gương soi chiên đoàn. NGUỒN:

Đội ơn Thiên Chúa muôn trùng,
Ban cho các Đấng Anh Hùng Việt Nam
Một lòng chối bỏ trân cam,
Mặc ai dụ dỗ chẳng ham phúc trần.

Máu đào dâng hiến trọn thân,
Quyết tâm theo Chúa - chứng nhân Nước Trời.
Ngày nay cho đến muôn đời,
Thanh nhàn vĩnh phúc, gương soi chiên đoàn.

Chúng con còn ở trần gian,
Nguyện xin các Thánh thông ban hộ phù.
Ơn thiêng: sức mạnh, thân tu
Nếu không tử đạo, cần cù siêng năng,

Vượt qua tục luỵ, lưới giăng
Noi gương các Thánh, Chúa hằng xót thương.
Chờ ngày Chúa gọi lên đường
Về cùng các Thánh đồng hương Nước Trời... Amen

Thế Kiên Dominic