Nước Thiên Chúa đã đến gần… - Tác giả: Thế Kiên Dominic

Lan Mary
"Nước Chúa đã gần, thời sắp hết, Hãy mau sám hối với canh tân" Nghe lời kêu gọi, đầy thương mến, Đấng đại quyền uy cứu tội nhân... NGUỒN:

"Nước Chúa đã gần, thời sắp hết,
Hãy mau sám hối với canh tân"
Nghe lời kêu gọi, đầy thương mến,
Đấng đại quyền uy cứu tội nhân...

Giáo Hội tương lai: Chúa sáng lập,
Tông đồ bốn vị, buổi sơ khai, (1)
Là dân ngư phủ, nghe ơn gọi,
Bỏ bến, bỏ thuyền, theo Chúa ngay.

Tông đồ được gọi, lạ lùng thay!
Ơn Chúa sáng soi: tin cậy Thầy.
Tội lỗi yếu hèn, xin phó thác
Thiên Sai Cứu Thế: chính Thầy đây.

Gương thánh tông đồ nhắc nhở ta,
Nương theo ơn gọi chẳng phai nhoà,
Tin Mừng rao giảng, hồn thanh sạch,
Nhất dạ xin vâng Thánh Ý Cha...

Thế Kiên Dominic

(1) Phêrô, Anrê, Gioan, Giacôbê.