Giáo phận Qui Nhơn - Cuộc thi "400 năm Người chứng thứ nhất"

Lan Mary
Kỷ niệm 400 năm sinh nhật của Chân phước Anrê Phú Yên (1625 – 1644) là một dịp đặc biệt để chúng ta cùng nhau ôn lại nét son cuộc đời của vị thánh trẻ và tiếp nối lòng nhiệt thành loan báo Tin mừng của ngài. NGUỒN:

Kỷ niệm 400 năm sinh nhật của Chân phước Anrê Phú Yên (1625 – 1644) là một dịp đặc biệt để chúng ta cùng nhau ôn lại nét son cuộc đời của vị thánh trẻ và tiếp nối lòng nhiệt thành loan báo Tin mừng của ngài.