Tự thấy - Tác giả: Thanh Chi

Lan Mary
Lạy Chúa, trong con tội lỗi nhiều Nào mầm tự đại, thói kỳ kiêu. NGUỒN:

Lạy Chúa, trong con tội lỗi nhiều
Nào mầm tự đại, thói kỳ kiêu.
Bao phen lầm lỡ không cho kém
Một chút hay ho tự nhận siêu.
Nẻo chính hững hờ còn ít mến
Đường tà quyến luyến cứ nhiều yêu.
Nguyện xin ơn Thánh thương thay đổi
Sám hối, ăn năn sống biết điều.

Thanh Chi