Mừng lễ Chúa Thăng Thiên - Tác giả: Thế Kiên Dominic

Lan Mary
Tiến trình sứ vụ Đấng Thiên Sai, Hiến mạng... Vào mồ cũng như ai. Sống lại như lời Kinh Thánh chép, Về Trời nguyên vị Chúa Ngôi Hai. NGUỒN:

Tiến trình sứ vụ Đấng Thiên Sai,
Hiến mạng... Vào mồ cũng như ai.
Sống lại như lời Kinh Thánh chép,
Về Trời nguyên vị Chúa Ngôi Hai.

Trước giờ Chúa cất xác lên Trời
Chúa phán: Các con hãy nhớ lời,
Đi khắp mọi nơi trên trái đất,
Tin Mừng rao giảng, cứu muôn người.

Chúa Cứu Thế nay: Đầu Hội Thánh:
Thiên đàng, luyện ngục với trần gian,
Cậy trông ơn phúc trong thông hiệp,
Nguồn sống trường sinh mãi rộng ban.

Mừng Chúa lên Trời, hát thánh ca
Dâng lời chúc tụng tới Thiên Toà
Nguyện xin vâng lệnh làm nhân chứng
Thiên Chúa Tình Yêu cứu chúng ta.

Thế Kiên Dominic