Nảy mầm thời mới - Tác giả: Thế Kiên Dominic

Lan Mary
Trong cõi nhân sinh hai nếp sống, Giáo nhân sống phép lạ hằng ngày. Tin rằng Tạo Hoá nguồn chân lý Đạo Chúa, đạo người phép lạ đây. NGUỒN:

Chúa tác thành
Giáo dân giới trẻ vọng tương lai,
Kế hoạch tính toan mộng ước hoài.
Làm bởi tay ta, cho bởi Chúa,
Tin Mừng huấn dụ chẳng hề sai...

Kiên trì cầu nguyện
Ăn uống ngon lành nuôi thể xác,
Nguyện cầu thành kính dưỡng linh hồn.
Người Kito hữu luôn trông cậy,
Tín thác không rời Chúa Chí Tôn.

Tin phép lạ
Trong cõi nhân sinh hai nếp sống,
Giáo nhân sống phép lạ hằng ngày.
Tin rằng Tạo Hoá nguồn chân lý
Đạo Chúa, đạo người phép lạ đây.

Đạo nghĩa tuỳ tiện
Tình trạng buông xuôi xã hội nay
Nghi ngờ, tuỳ tiện, sống qua ngày,
Không coi đạo nghĩa là quan trọng,
Phải trái làm xong, được rảnh tay...

Thế Kiên Dominic