Người làm công

Unknown

(Mã số VVYT 17-024)

Nhà không ruộng không đất để cày

Sống làm thuê tay trắng bàn tay

Chịu không nổi cảnh nhà nghèo đói

Bỏ Trà Vinh vào đất Đồng Nai.

 

Năm tấm thân ở tạm túp lều

Xa quê hương nhớ người thân yêu

Ở nơi đây ruộng vườn cây trái

Xa ánh điện thiếu thốn đủ điều.

 

Ông chủ vườn thương gia đình tôi

Cho ứng tiền ứng gạo cầm hơi

Người ta đến cho mì cho áo

Trái tim tôi nghe ấm tình người.

 

Họ làm dấu vinh danh Chúa Trời

Tỏ tấm lòng vàng vào tình đời

Dù câu kinh trên môi chưa đọc

Tôi đã tin Thiên Chúa trên trời.

 

Chúa tỏ mình nơi tấm lòng vàng

Tôi tin tưởng Chúa ngự trên cao

Trọn một đời tín thác vào Chúa

Xin an vui trong cảnh cơ hàn.